سرود ای ایران

مرغ سحر

از خون جوانان وطن

ای سرزمین من

ای ایران