درباره ما

هدف

"آوای ملت ایران" نهادیست مستقل که بدون ارائه مرام و یا مسلک سیاسی خاص، بمنظور پشتیبانی از جنبش آزادیخواهی ملت ایران و آگاهی رساندن به جامعه در بند کشور با ایجاد همگامی وسیع در میان نیروهای دمکرات ملی تشکیل شده است.

هدف نهائی اکثریت مخالفین رژیم استبدادی اسلامی درایران برپائی یک نظام مردم سالار و نهادینه کردن ارزشها و باورهائیست که در پرتو آن بتوان دولتهای دمکرات لائیک را در کشوربرقرار نمود، تا نسلهای آینده بتوانند ایرانی سرافراز و پیشرفته برای خود بوجود آورند.

بدین منظوربوجود آوردن یک چتر وسیع و فراگیر مردمی که بتواند در پشتیبانی از جنبش آزادیخواهی ملت ایران بآنان یاری رساند امریست حیاتی. نهایتأ، در این راه، داشتن یک نیروی متحد و همگام مردمی در خارج میتواند درپشتیبانی از جنبش داخلی درهمگامی کامل با نیروهای مبارز، یک دولت موقت ائتلاف ملی را برای اداره کشور پس از برکناری رژیم اسلامی بمردم معرفی کند تا بتوان تغیرات لازم حکومتی را بآرامی انجام داد. از این رو، بسیج ایرانیان وطن دوست که خواهان برگزاری نظامی دمکرات، لائیک و ملی در کشور هستند در یک شبکه وسیع پشتیبانی که بتواند صدای راستین ملت ایران را به جهانیان و ملت ایران برساند لازم میباشد.

برج شهیاد
منشور

فصل مشترک همکاری و اساسی پیوند دهنده ملت ایران در چار چوب اهداف "پیمان نوین" بقرار زیر میباشد:

۱ - حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی در قالب یک ملت و یک دولت

۲ - حفظ استقلال سیاسی درعینِ تعامل و احترام متقابل با تمامیِ همسایگان و جامعه جهانی

٣ - نفیِ موجودیت نظام جمهوری اسلامی و گذار از آن به اراده ملت ایران از طریق نا فرمانی مدنی با به رسمیت شناختن حقِ دفاع از حقوق انسانی خود « توسط مردم در تظاهرات و اغتصابات در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومتی ،» بر پایه منشور جهانی حقوق بشر .

۴ - شکل یا نوع نظام حکومتی با ماهیتی غیر استبدادی و مردم سالار، توسط ملت ایران با رأی مستقیم مردم در انتخاباتی آزاد و امن تعیین خواهد شد .

۵ - پایبندی به اصول و منشور جهانی حقوق بشر و اصلِ برابری همه شهروندان در مقابل قانون .

۶ - جداییِ نهاد دین یا مذهب از نهاد حکومت

۷ - ساختار اداریِ غیر متمرکز که حدودِ آن را قانون اساسی تعیین میکند .

۸ - آزادی احزاب، مطبوعات و رسانه ها ی عمومی و نداشتن زندانی سیاسی و عقیدتی

۹ - حفظ وحدت ملی و رعایت کرامت انسانی در طرد خشونت و انتقام جوئی توسط افراد حقیقی و پیگیریِ هر نوع شکایت از هر نوع ظلم روا داشته شده در طولِ حکومت رژیم اسلامی از طریق محاکم قانونی.

.١ - مبارزه با هر نوع فساد و دست درازی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به ثروتهای عمومی شامل منابع طبیعی، کانی، صنعتی، آثار باستانی یا فرهنگی و کلیه دارائی های خصوصی یا عمومی و دولتی .