• آوای ملت ایران نهادیست مستقل که بدون ارائه مرام و یا مسلک سیاسی خاص، بمنظور پشتیبانی از
    جنبش آزادیخواهی ملت ایران و آگاهی رساندن به جامعه در بند کشور با ایجاد همگامی وسیع در میان نیروهای
    دمکرات ملی تشکیل شده است.
    هدف نهائی اکثریت مخالفین رژیم استبدادی اسلامی درایران برپائی یک نظام مردم سالار و نهادینه
    کردن ارزشها و باورهائیست که در پرتو آن بتوان دولتهای دمکرات لائیک را در کشوربرقرار نمود، تا نسلهای
    آینده بتوانند ایرانی سرافراز و پیشرفته برای خود بوجود آورند.
اصول لازم در راه پیروزی قیام ملت ایران
1 – همکاری و همگامی ارتش ملی ایران (نیروهای مسلح و انتظامی که بدامان ملت پیوسته اند) با مردم مبارز از همه اقشار اجتماعی (منفردین، کارمندان، کارگران، کسبه و بازاریان، فرهنگیان و دانشجویان و سرمایه داران و صاحبان صنایع) جهت ایجاد امنیت و تآمین مایحتاج ضروری مردم بکمک هسته های محلی مردمی در یک جبهه فراگیر ملی رمز پیروزی قیام ملی است.
2 – فعالیت احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و صنفی در پس ایجاد زیربنای لازم سیاسی در کشور( تامین امنیت سراسری در کشور و برقراری قوه قضائیه کارآمد و آزادی کامل مطبوعات و رسانه های عمومی) و تصویب قانون اساسی نوین ایران در مجلس موئسسان میسر خواهد شد.
3 – نماد ملی ایران معرف خواستهای ملت ایران و هدایت گامهای مبارزه قیام ملی بسوی پیروزی و در پس براندازی رژیم اسلامی ناظر بر پیاده شدن دمکراسی وتداوم آن در کشور خواهد بود.
آوای ملت ایران

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

تازه ها

عناوین تازه ترین اخبار و تحولات سیاسی